Your Cart Your Cart: (0)
New Titles Best Sellers Top Authors For Stores Get Published Browse Books

Kinh Te Dai Cuong I

by:
Dong Yen (Author)

ISBN: 9781495809088 ©2015
Price: $29.95
Book Size: Landscape 11" x 8.5" , 266 pages
Category/Subject: BUSINESS & ECONOMICS / General

Muốn lãnh hội những chủ đề then chốt của kinh tế Hoa Kỳ qua một tài liệu bằng Tiếng Việt thì không gì bằng "Kinh Tế Đại Cương Tập I."

Abstract:

"Kinh tế đại cương I" là kết quả nghiên cứu dựa phần lớn vào những tài liệu trên mạng và những tác phẩm đã xuất bản thành sách của các kinh tế gia Hoa Kỳ tên tuổi. Chúng tôi tự giới hạn vào những chủ đề then chốt và quen thuộc trong lãnh vực kinh tế chứ không có tham vọng đi sâu vào những khái niệm trừu tượng và nặng về lý thuyết. Những phần trình bày trong sách nầy không lệ thuộc vào nhau theo thứ tự, nghĩa là mỗi chương đều độc lập với các chương khác.

Click Here for a SNEAK PEEK of this book.

Have you read this book? Write a review and share your thoughts with other customers!

Click here to Self Publish your Book